شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید و صندوق‌های مشترک

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

نام بانک نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
ملی سیبا بورس ۶۹۵ ۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱ ۵۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱ IR
ملت جام هفت‌تیر ۶۳۵۹۴ ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ ۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵ IR
تجارت جاری کار ۱۱۰ ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ ۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰ IR
صادرات سپهر حافظ ۱۹۸۶ ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ ۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ IR
سپه جاری هفت‌تیر ۲۴۷ ۸۶۷۵۷۴ ۲۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۲۴۷۰۰۰۰۸۶۷۵۷۴ IR
سامان جاری سی‌تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ ۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱ IR
اقتصاد نوین جاری حافظ ۰۱۰۶ ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ ۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱ IR
پارسیان جاری کریم‌خان ۴-۱۰۰۷ ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ ۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ IR
پاسارگاد جاری هفت‌تیر ۲۰۷ ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ ۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱ IR
ملت جام بورس ۶۲۰۵۹ ۱۶۷۱۰۹۴۳ ۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳ IR

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز به نام شرکت کارگزاری مفید www.fundsite.emofid.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ IR۰۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۰۵۵۸

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز به نام شرکت کارگزاری مفید www.momtazfund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ IR۳۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۳۶۹۳

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به نام شرکت کارگزاری مفید www.pishrofund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ IR۶۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۳۷۷۶

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه www.omid-fund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ IR۹۴ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۴۴۹۱ ۶۱۹۴ ۶۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۷۲۱۷

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید www.namifund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱ IR۷۰ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۸۳۲۳ ۲۴۸۲ ۵۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۳۰۷۰ - ۲۱۲۲