سرمایه گذاری در بورس

روش غیر مستقیم

نیاز به صرف وقتو کسب دانش ندارد و شما سرمایه خود را به متخصصین میسپارید و از سود آن بهره مند می شوید
صندوق های سرمایه گذاری
سبدگردانی اختصاصی
پس انداز کارکنان (حقوقی)

روش مستقیم

نیاز به دانش کافی برای خرید و فروش دارد
مفید آنلاین
مفید تریدر
نرم افزار موبایل