کمک های خیرین پلکان

کمک های خیرین پلکان تا تاریخ 12 اسفند به حساب موسسات واریز شد

کاربران پلکان 15،454امتیاز دیگر معادل 15 میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومان در امور خیریه کمک نمودند.

میزان وجه واریز شده به امور خیریه مختلف جهت تسویه تا تاریخ 12 اسفند بشرح زیر است:

 

پلکان، کارگزاری مفید و موسسه‌های خیریه به پاس خدمات خالصانه و خیرخواهانه شما کاربران گرامی مراتب قدرشناسی خود را اعلام میدارند.

امید است همچنان کردار نیکتان الگوی آیندگان و دعای خیر بیماران بدرقه راهتان باشد.