مشاور عرضه اوراق بهادار

مواردی که مشاوره عرضه انجام می‌شود.

فعالیت مشاورۀ عرضه پس از اخذ مجوز از سازمان بورس صورت می گیرد و شامل موارد زیر می‌باشد:

 • بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب
 • ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
 • ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی
 • بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده
 • تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر
 • نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
 • تهیه گزارش توجیهی
 • انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار
 • بازاریابی و فروش اوراق بهادار
 • تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار
 • تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار

مواردی که استفاده از خدمات مشاور الزامی است.

طبق تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه متقاضیانی که در درخواست انجام هر یک از موارد زیر را دارند ملزم به استفاده از خدمات مشاور عرضه می‌باشند:

 • الف) انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام
 • ب) انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس که آخرین سرمایه ثبت‌شده آنها مساوی یا بیش از ۵۰ میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از ۱۵۰ میلیارد ریال می‌باشد.
 • ج) انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، باستثنای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، که آخرین سرمایه آنها مساوی یا بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.
 • د) افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با قیمتی بیشتراز قیمت اسمی سهام
 • هـ ) افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید
 • و) انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.
 • ز) انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد.