محصولات کشاورزی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

گروه اصلی
زیر گروه اصلی
ردیف
زیر گروه فرعی

گروه کشاورزی

کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
1 پلیت پنبه دانه
2 پلیت سویا
3 پلیت کلزا
4 پلیت آفتابگردان
5 پلیت گلرنگ
6 پلیت کنجد
7 پرک پنبه دانه  
8 پرک سویا
9 پرک کلزا
10 پرک آفتابگردان
11 پرک گلرنگ
12 پرک کنجد
13 تفاله چغندرقند
14 کنسانتره خوراک دام
ذرت
1 شکسته
2 دانه ای
3 دانه ای دامی
شکر
1 تصفیه شده
2 سفید
3 خام
پسته
1 فندقی ناخندان
2 کله قوچی ناخندان
3 فندقی طبیعی خندان
4 کله قوچی خندان
پنبه
1 محلوج
زیره
1 زیره سبز
زعفران
1 رشته(پوشال)
2 رشته سربریده(سر گل)
عدس
1 ریز
2 متوسط
3 درشت
نخود
1 ریز
2 متوسط
3 درشت
جو
1 صنعتی
2 دامی
3 بدون پوشینه
برنج
1 طارم
2 هاشمی
3 خزر
4 فجر
5 ندا
6 وارداتی
7 علی کاظمی
خرما
1 مضافتی
2 کبکاب
3 استمران
4 شاهانی
کشمش
1 سبز
2 طلایی
3 بی دانه
4 دانه دار
گندم
1 دامی
2 سبوس
3 دورم
4 خوراکی
چای
1 باروتی
2 قلمی
3 شکسته
4 ممتاز
مرغ منجمد
1 مرغ منجمد
تخم مرغ
1 تخم مرغ

جمع کل کالاهای کشاورزی پذیرش شده

17 زیر گروه اصلی

62 زیر گروه فرعی

جمع کل کالاهای پذیرش شده

49 زیر گروه اصلی

167 زیر گروه فرعی