محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

گروه اصلی
زیرگروه اصلی
ردیف
زیرگروه فرعی

گروه فرآورده های نفتی

وکیوم باتوم
1 وکیوم باتوم
سلاپس واکس
1 سلاپس واکس
لوب کات
1 لوب کات سبک
2 لوب کات سنگین
قیر
1 قیر صنعتی
2 قیر معدنی
روغن
1 روغن پایه
2 روغن موتور
3 پارافین
4 اسلگ واکس
عایق رطوبتی
1 عایق رطوبتی
دوده
1 دوده صنعتی

گروه پتروشیمی

مواد پلیمری
1 پلی اتیلن سنگین
2 پلی اتیلن سبک
3 پلی اتیلن ترفتالات
4 پلی استایرین
5 پلی پروپیلن
6 پلی کربنات
7 پلی بوتادین رابر
8 استایرن بوتادین رابر
9 پلی وینیل کلراید
10 اپوکسی رزین
11 اکریل نیترپل بوتادین استایرن
12 کریستال ملامین
مواد شیمیایی
1 اتیلن گلایکول
2 استایرن منومر
3 الکیل بنزن خطی
4 الکیل بنزن سنگین
5 ارتوزایلن
6 پارازیلن
7 اسید نیتریک
8 اسید کلریدریک
9 اسید سولفوریک
10 اسید ترفتالیک
11 اسید استیک
12 زایلن مخلوط
13 سود کاستیک
14 اوره
15 آمونیاک
16 بنزن
17 گوگرد
18 کربنات سدیم
19 جوش شیرین
20 وینیل استات
21 آب ژاول
22 تولوئن دی ایزو سینات
23 بوتادین 1 و 3
24 دی آمونیوم فسفات
25 آروماتیک سنگین
26 اتانول آمین
27 اکسو الکل
28 نیترات آمونیوم
29 اتیلن دی کلراید
30 آرگون
31 انیدرید فتالیک
32 تولوئن
جمع کل کالاهای پتروشیمی و نفتی پذیرش شده
9 زیر گروه اصلی
56 زیر گروه فرعی
جمع کالاهای پذیرش شده
49 زیر گروه اصلی
167 زیر گروه فرعی